VEDTÆGTER

HØRNING IDRÆTSFORENING - HIF

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hørning Idrætsforening ”HIF”, og dens hjemsted er 8362 Hørning by, Skanderborg
Kommune. Foreningen er stiftet den 27. maj 1912.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede kendskabet til idræt samt gennem træning og/eller
deltagelse i konkurrence, arrangementer og fællesskab at give medlemmerne mulighed for aktiv virke og
samvær.

§ 3 Hovedforeningen

Stk. 1. Foreningen HIF består af en hovedforening og under denne en afdeling for hver aktiv idrætsgren.

Stk. 2 . Til hovedforeningen er tilknyttet associerede foreninger, der deltager i hovedforeningens aktiviteter
men som ikke er en afdeling af hovedforeningen.

Stk. 3. Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, som består af forretningsudvalget og de til enhver tid
siddende afdelingsformænd samt afdelingsformændene for associerede foreninger.

Stk. 4. Hovedforeningen tegnes af hovedformanden. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg
med ansvar over for hovedbestyrelsen.

§ 4 Foreninger

Stk. 1. Foreninger i 8362 Hørning eller/og foreninger med stærk tilknytning til Hørning By kan optages i HIF.

Stk. 2. Alle foreninger hvis virke hører under hovedforeningens formålsparagraf kan optages som forening.

Stk. 3. Foreninger i hovedforeningen skal have idræt, træning, konkurrence eller/og social aktivitet primært
baseret på foreningsaktivitet som væsentligste formålsparagraf.

Stk. 4. Alle foreninger i hovedforeningen udgør hovedforeningen og skal følge hovedforeningens vedtægter.
Hver forening fungerer gennem egne bestyrelser og egne retningslinjer, har egen økonomi og eget formål.

Stk. 5. Alle foreninger i hovedforeningen fungerer på lige fod med lige vilkår.

Stk. 6. Enhver forening, der lever op til vedtægterne for HIF, kan optages i HIF. Optagelse gennemføres af
hovedforeningens bestyrelse på baggrund af skriftlig ansøgning fra foreningen, og optagelsen har virkning
fra godkendelsesdagen. Optagelse kan godkendes såfremt 2/3 af hovedforeningens medlemmer stemmer
for optagelse.

§ 5 Associerede foreninger

Stk. 1. Som associeret forening til Hovedforening kan optages foreninger i 8362 Hørning eller/og foreninger
med stærk tilknytning til Hørning By. Optagelse gennemføres af hovedforeningens bestyrelse på baggrund af
skriftlig ansøgning fra foreningen, og optagelsen har virkning fra godkendelsesdagen. Optagelse kan
godkendes såfremt 2/3 af hovedforeningens medlemmer stemmer for optagelse.

Stk. 2. Alle foreninger eller afdelinger til en forening, hvis virke hører under hovedforeningens
formålsparagraf som beskrevet § 2 kan optages som associeret forening.

Stk. 3. Som associeret forening kan alene optages foreninger, der efter hovedbestyrelsens skøn uanset årsag
ikke kan optages som forening i hovedforeningen. Ved ansøgning om optagelse i HIF som associeret forening
skal vedlægges begrundelse for hvorfor optagelse som forening ikke er muligt. Hvis denne begrundelse på et
senere tidspunkt bortfalder søges den associerede forening optaget som forening.

Stk. 4. Associerede foreninger i hovedforeningen skal have idræt, træning, konkurrence eller/og social
aktivitet primært baseret på foreningsaktivitet som væsentligste formålsparagraf.

Stk. 5. Associerede foreninger i hovedforeningen deltager i hovedforeningens aktiviteter og følger
hovedforeningens vedtægter defineret § 1 til og med § 10. Associerede foreninger indgår således ikke som
forening under hovedforeningen, og følger ikke vedtægterne defineret i nærværende vedtægter for
foreninger med bestemmelser defineret § 11 til § 16.

Stk. 6. Alle foreninger og associerede foreninger i hovedforeningen deltager på lige vilkår, både økonomisk
og med hensyn til stemmeret, dog har associerede foreninger ikke stemmeret ved hovedforeningens
generalforsamling, men møderet. Bidraget fastsættes jf. § 6 stk. 3 på generalforsamling som også gælder
associerede foreninger.

Stk. 7. Associerede foreninger kan melde sig ud af hovedforeningen med to (2) års varsel. I
opsigelsesperioden betales fuld ydelse til hovedforening, men foreningen har ikke møderet til
hovedforeningens møder.

Stk. 8. Ved opløsning eller likviditet af en associeret forening herunder også i opsigelsesperioden skal
eventuel formue og øvrige ejendele overdrages til hovedforeningen, medmindre andet er defineret i
afdelingens hovedorganisations vedtægter.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i januar måned. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage
før afholdelsen enten ved skriftlig meddelelse eller ved annoncering i lokale medier.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Foreningsformændenes beretning
6. Regnskab og budget for næste år
7. Fastlæggelse af ydelse fra foreningerne
8. Indkomne forslag
9. Valg til forretningsudvalget:
- a. Valg af hovedformand jf.§ 6 stk. 8
- b. Valg af næstformand jf. §6 stk. 8
- c. Valg af hovedkasserer jf. §6 stk. 8
- d. Valg af repræsentant til Hørning Idrætscenter jf. §6 stk. 9
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen – uden for hovedbestyrelsen – valgt dirigent.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedformanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødte medlemmer.

Stk. 7. Adgang, taleret og stemmeret har såvel aktive som passive medlemmer over 16 år, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke står i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udføres ved personlig
fremmøde.

Stk. 8. Ved valg af forretningsudvalg vælges hovedformanden for 2. år af gangen hver lige år og
næstformand ligeledes for 2 år hver ulige år. Hovedkasseren vælges for hvert år. Ved stemmelighed
foretages omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget sker valget ved lodtrækning.

Stk. 9. Ved valg af repræsentant til Hørning Idrætscenter vælges repræsentanten for 1 år af gangen. Ved
stemmelighed foretages omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget sker valget ved lodtrækning.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af hovedbestyrelsen kræver det, eller når
mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til hovedformanden, med
angivelse af dagsorden.

Stk. 11. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 6 uger fra efter begæringens modtagelse,
og indkaldelse skal ske som ved ordinær generalforsamling.

§ 7 Forretningsudvalget

Stk. 1. Forretningsudvalget består af hovedformand, næstformand og hovedkasserer.

Stk. 2. Valgbar til forretningsudvalget er enhver over 18 år, der er indstillet af en med adgang til
generalforsamlingen jf. § 6 stk. 7. Ikke tilstedeværende er kun valgbare såfremt skriftligt tilsagn fra
vedkommende foreligger.

Stk. 3. Forretningsudvalget kan meddele prokura til hovedkassereren.

Stk. 4. Forretningsudvalget kan til enhver tid nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Større økonomiske dispositioner kræver dog hovedbestyrelsens godkendelse.

Stk. 5. Det pålægges forretningsudvalget at referere fra sine møder på det førstkommende
hovedbestyrelsesmøde.

§ 8 Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Hovedformanden indkalder til hovedbestyrelsesmøde typisk 4 gange årligt eller når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet indvarsles ved skriftlig udsendelse af skriftlig dagsorden mindst 5
4 dage før mødets afholdelse. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er
tilstede eller summen af stemmer blandt deltagende medlemmer udgør mere end ½ af samtlige
stemmeberettigede for eller imod et givet emne. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Det påhviler hovedformanden at sikre, at udsende referat fra bestyrelsesmøder.

Stk. 3. Såfremt en forening efter hovedbestyrelsens skøn ikke arbejder i foreningens interesse eller skader
dens omdømme, kan hovedbestyrelsen ekskludere foreningen, dog kun såfremt 4/5 af den fremmødte
hovedbestyrelse stemmer herfor. Dette punkt skal for at kunne effektueres være dagsordenssat ved
indkaldelsen jf. § 8 stk. 1. En sådan eksklusion kan indankes skriftligt på den førstkommende
generalforsamling.

Stk. 4. Hovedforeningen kan ekskludere medlemmer, som af en forening indstilles til eksklusion, såfremt 4/5
af den fremmødte hovedbestyrelse stemmer herfor. En sådan eksklusion kan indankes skriftligt på den
førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan foranledige oprettelse af nye foreninger.

Stk. 6. Såfremt der i en forening med interesserede medlemmer ikke kan vælges en foreningsbestyrelse, kan
hovedbestyrelsen midlertidig overtage ledelsen af den pågældende forening.

Stk. 7. Kun hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Indstillingen kan foretages af foreningerne.

§ 9 Økonomi

Stk. 1. Hovedforeningens midler tilvejebringes gennem ydelser fra foreningerne og associerede foreninger.
Ydelsernes størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Der kan af disse midler efter hovedbestyrelsens
skøn ydes støtte til en eller flere foreninger.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan være initiativtager til fællesarrangementer. Overskud fra disse fordeles af
hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens regnskab går fra 1.januar til 31. december.

Stk. 4. Revision foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor, som skal være myndig.

Stk. 5. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

§ 10 Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal for at opnå gyldighed vedtages af 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer derfor.

Stk. 2. Foreningen kan kun opløses hvis det vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Generalforsamlingerne skal holdes med mindst 30 dages mellemrum. Vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer derfor på begge generalforsamlinger.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal eventuel formue og øvrige ejendele anvendes til idrættens fremme. De
nøjagtige formål besluttes af den afsluttende generalforsamling.

§ 11 Foreningen

Foreningen tegnes af Foreningsformanden. Den daglige ledelse varetages af foreningsbestyrelsen.

§ 12 Foreningens generalforsamling

Stk. 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamlingen afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage
før afholdelse, enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokale medier.

Stk. 3. Dagsorden for denne ordinære generalforsamling er følgende:

1. Formandens beregning
2. Aflæggelse af revideret regnskab og budget
3. Indkomne forslag
4. Valg af foreningsformand jf. § 13 stk. 1.
5. Valg af foreningskasserer jf. § 13 stk. 1.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af op til 2 suppleanter
8. Eventuelt.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen – uden for foreningsbestyrelsen – valgt
dirigent.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningsformanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Stk. 7. Adgang, taleret og stemmeret har såvel aktive som passive medlemmer over 16 år, der har været
medlem i mindst 3 måneder og ikke står i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig
fremmøde.

Stk. 8. Valgbar til foreningsbestyrelsen er enhver over 18 år med adgangsret til generalforsamlingen jf. § 12.
stk. 7. Ikke tilstedeværende er kun valgbare såfremt skriftligt tilsagn fra vedkommende foreligger.

Stk. 9. Beslutninger træffes med simpel stemmeflertal og sker ved håndsoprækning med mindre mindst 10
stemmeberettigede eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst
30 stemmeberettigede medlemmer fremlægger skriftlig begæring herom til foreningsformanden med
angivelse af dagsorden.

Stk. 11. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begæringen modtages, og
indkaldelsen skal ske som ved en ordinær generalforsamling.

§ 13 Foreningens bestyrelse

Stk. 1. Foreningsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og tillige maksimal 2 suppleanter, som vælges af
generalforsamlingen. Foreningsformand og foreningskasserer vælges for 2 år af gangen og afgår på skift med
6
valg af foreningsformand alle lige år og foreningskasserer alle ulige år. Den øvrige bestyrelse og suppleanter
vælges for et år eller 2 år af gangen efter den siddende bestyrelses beslutning.

Stk. 2. Foreningsbestyrelsen kan definere bestemmelser om antal bestyrelsesmedlemmer, egen kritisk
revision, ansættelse af udvalg og etablering af foreninger alt efter hvad den til enhver tid siddende
foreningsbestyrelse finder tjener foreningen bedst. Ligeledes er det foreningsbestyrelsen beslutning at
definere krav til økonomi, soliditet og opsparing i foreningen. Eventuelle suppleringer eller udvidelse af
foreningens bestemmelser må ikke stride mod hovedforeningens vedtægter.

Stk. 3. Foreningsformanden indkalder til bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt, eller når mindst 2 af
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Mødet indvarsles ved udsendelse af skriftlig dagsorden mindst 5 dage
før mødets afholdelse. Foreningsbestyrelsen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal. Afgørelser træffes
ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er foreningsformandens stemme afgørende.

Stk. 4. Det påhviler foreningsformanden, at der udsendes referat fra bestyrelsesmøder til
foreningsbestyrelsen og til forretningsudvalget.

Stk. 5. Foreningsbestyrelsen fastlægger kontingent størrelse for såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 6. Foreningsbestyrelsen ansætter ledere og trænere.

§14 Foreningens medlemmer

Stk. 1. Såvel aktive som passive medlemmer optages i de enkelte foreninger og bliver derved medlem af
Hørning Idrætsforening (HIF).

Stk. 2. Indmeldelse i en forening skal ske skriftlig eller digitalt. Medlemmerne forpligtiger sig ved indmeldelse
til at overholde foreningens vedtægter.

Stk. 3. Ved indmeldelse kan foreningen kræve betalt kontingent forud. Foreningen kan udelukke ethvert
medlem fra såvel træning som konkurrence ved kontingentrestance.

Stk. 4. Foreningsbestyrelsen kan ekskludere et medlem der er i kontingentrestance.

Stk. 5. Foreningsbestyrelsen bestemmer kriterierne for udmeldelse. Forfalden gæld til foreningen skal
betales ved udmeldelse. Øvrige foreninger i hovedforeningen kan udelukke et medlem, der er i restance i en
anden forening.

§ 15 Foreningens økonomi

Stk. 1. Den enkelte forening arbejder økonomisk selvstændigt med indberetningsansvar over for
hovedbestyrelsen. Foreningsbestyrelsen er ansvarlig for foreningens administration, herunder eventuel
gældsstiftelse. Foreningsbestyrelsen kan meddele prokura til foreningskassereren.

Stk. 2. Foreningsbestyrelsen har ansvar for at der udarbejdes regnskab og årsbudget, der skal forelægges
forretningsudvalget til orientering.

Stk. 2. Foreningen skal føre regnskab efter gældende regler for regnskabsføringsskik, og således det ikke
strider mod lovgivning eller krav fra myndigheder. Regnskabet skal til enhver tid på forlangende fra
forretningsudvalget fremlægges for dette.

Stk. 3. Årsregnskabet skal revideres af en registreret revisor / statsautoriseret revisor eller af den af
hovedbestyrelsen på generalforsamlingen valgte revisor, og et eksemplar af foreningens regnskab skal uden
ugrundet ophold afleveres til hovedkassereren.

Stk. 4. Hovedforeningen og øvrige foreninger i hovedforeningen er ikke økonomisk ansvarlige for eventuelle
underskud eller mangler i en medlemsforening. I tilfælde en forening i HIF erklæres konkurs eller vælger en
konkursbegæring påvirker dette ikke hovedforeningen, og givne kreditorer kan ikke søge regres i
hovedforeningen eller andre foreninger.

§ 16 Foreningens opløsning

Stk. 1. En forening kan kun opløses når et flertal af den samlede hovedbestyrelse er indforstået hermed.

Stk. 2. Indstilling til hovedbestyrelsen med forslag om opløsning af foreningen kan kun ske hvis det vedtages
på en generalforsamling. Vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Stk. 3. I tilfælde af en foreningens opløsning skal eventuel formue og øvrige ejendele overdrages til
hovedforeningen.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. november 2016.
Dirigent: Niels Bach

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. februar 2017.
Dirigent: Ole Munck

 

Vedtægterne kan downloades her.